Etusivu / Esittely / Projektit / Koulutuskuvaukset

Tiedonpuut-koulutushanke metsänomistajille

Kurssiaiheita on 14 ja lisäksi kotimaan opintoretki. Kursseja järjestetään aktiivisesti eri puolilla maakuntaa. Ohessa ovat lyhyet sisältökuvaukset eri kursseista.

1. Taimikon varhaishoito

- Kurssin pituus on puolitoista päivää. Illalla opiskellaan taimikon tiheysvaatimuksia ja mittaustapoja ja käydään läpi, mitä puulajia kannattaa missäkin kasvattaa, mitä hyötyä on taimikon hoitamisesta ja kuinka se teoriassa tapahtuu ja millaisin konstein. Raivaussaha on taimikonhoidon perusväline. Tutustutaan myös muihin keinoihin, joilla voi suojata taimikkoa.

Seuraavana päivänä tutustutaan raivaussahaan tarkemmin ja tehdään siihen perushuolto. Erityisesti kiinnitetään huomiota terän kunnostukseen. Harjoitellaan maastossa raivaussahan käyttöä ja runkoluvun mittausta. Tutustutaan raivaussahaan saataviin erilaisiin terävaihtoehtoihin.

2. Nuoren metsän ennakkoraivaus

- Kurssi kestää päivän. Sen aikana perehdytään ennakkoraivauksen tarpeellisuuteen ja toteutetaan kohde käytännössä. Perehdytään myös raivaussahan huoltoon ja harjoitellaan raivaussahan käyttöä maastossa.

3. Metsäverokoulutus

- Neljän tunnin mittainen kurssi, jonka aikana käydään läpi metsäverotuksen koukerot ja lomakkeiden täyttö.

4. Metsätalouden tuet

- Neljän tunnin aikana käydään läpi erilaiset Kemera (kestävän metsätalouden rahoitus) -tuet ja niiden perusteet. Jos pienpuun energiatuki (petu) ja uusi Kemera -tuki tulevat ensi vuoden alusta voimaan tukikurssien tarve lisääntyy, koska kaikki asiat ovat uusia. Kurssilla perehdytään lyhyesti myös Metso-ohjelmaan, jonka avulla metsänomistajan on mahdollista saada valtiolta korvauksia suojelemista metsistään.

5. Oman metsän hyödyntäminen

- Päivän aikana käydään läpi niitä ansaitsemismahdollisuuksia, joita  metsä omistajalleen tarjoaa.  Lyhyesti metsäverotusta, Kemera -tukia ja miten muuten voi hyödyntää metsää. Tällä kurssilla on myös ajankohtaisia aiheita ja kohderyhmä huomioidaan.

6. Metsäluonnonhoidon perusteet

- Tutustutaan kahden päivän aikana teorian pohjalta ja maastokäynnein miten ja mitä luontoasioita metsänomistajan pitää huomioida metsän käsittelyssä. Metsien käsittelyynhän vaikuttavat mm. luonnonsuojelulaki, metsälaki ja sertifiointi.

7. Metsän bioenergian hyödyntäminen

- Käydään päivän aikana läpi metsän bioenergian tuotantoketju ”kannolta tehtaalle” ja millaisia mahdollisuuksia metsä bioenergian osalta tarjoaa. Käydään läpi, millaisia tukia on tarjolla ja tutustutaan bioenergian korjuukoneisiin. Tutustuminen kohteisiin, joilta bioenergiaa on otettu ja energian tuotantolaitokseen.

8.  Naisten metsäkoulu

- Perusasiaa metsistä, niiden hoidosta ja hyödyntämisestä. Metsätaloussuunnitelma on perustyökalu, jonka avulla voi kartoittaa metsästä erilaiset kohteet. Sen käyttöön tutustutaan ja harjoitellaan, kuinka metsätaloussuunnitelmasta löytää haluamat tiedot. Käydään läpi metsän uudistamisen perusteet ja riippuen kurssin ajankohdasta maastoharjoitteluunkin on mahdollisuus. Yhä tärkeämpänä osana tämän päivän omatoimista metsätaloutta on raivaussahan käyttö. Sen perushuolto ja käyttö onkin tämän kurssin yksi painopistealue.  Erityisesti perehdytään terähuoltoon. Taimikon hoidon perusteet käydään läpi ja siihen liittyvät runkoluvun mittausharjoitukset kuin raivaussahan käyttö ovat osa ohjelmaa. Kurssin aikana mahdollista esittää myös omia toiveita käsiteltävistä metsään liittyvistä asioista. Tavoitteena on käydä perusasiaa teoriapohjalta pari päivää ja kolmisen päivää käytetään käytännön harjoituksiin ja tutustumisiin erilaisiin kohteisiin.

9. Metsän uudistaminen

- Päivän kestoisella kurssilla käydään läpi uudistamismenetelmät, -vaatimukset, kasvupaikkakohtainen puulajivalinta, maanmuokkausvaihtoehdot ja kustannukset.

10. Moottorisahan huolto ja käyttö

- Päivän aikana opetellaan huoltamaan moottorisaha ja käyttöä opiskellaan sekä teoriassa että käytännössä. Jokainen huoltaa mahdollisen oman sahansa.

11. Naisten syventävä metsäkoulu

- Opitun tiedon ja taidon syventäminen metsäkävelyllä. Käymme erilaisilla metsikkökuvioilla mitaten, tunnistaen ja miettien niiden tarvitsemia toimenpiteitä. Lisäksi kertaamme aikaisemmin opittuja ydinasioita. Kurssin pituus on yksi päivä tai kaksi iltaa (8 tuntia).

12. Luonnontuntemuksen kurssi

- Päivän aikana (8h) tunnistetaan luonnonhoitoon ja metsien ja soiden tuntemukseen liittyviä lajeja. Tutustumme metsien hyönteisiin ja muihin metsätalouden kannalta haitallisiin lajeihin ja niiden elinympäristövaatimuksiin.

13. Mönkijä metsänhoidossa

- Päivän aikana (8h) opitaan, millä tavoin metsänomistaja voi hyödyntää neliveto -mönkijää metsänhoidossa (taimien kuljetus, heinän ja vesakon torjunta, pienimuotoinen harvennushakkuu, polttopuiden haku, keskikokoisten myrskypuiden vetäminen tienvarteen, lumenajo, riistapellon muokkaaminen jne.). Käydään läpi, millainen mönkijä on hyvä metsätöissä sekä tarvittavat lisä- ja turvavarusteet.

14. Metsätilan sukupolvenvaihdos -koulutus

- Metsänomistajien ikääntyessä ja omistajarakenteen muuttuessa metsätilojen sukupolvenvaihdos on yhä ajankohtaisempaa. Kolmen tunnin aikana opitaan, mitä tulee huomioida sukupolvenvaihtoa suunniteltaessa ja toteuttaessa, esim. perintö- ja lahjaverotus. Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa!

15. Kotimaan opintomatka

- Kahden päivän kestoisella opintomatkalla tutustutaan metsä- ja puualan tehtaisiin ja yrityksiin. Ohjelmassa voi olla myös maastossa metsänkäyttö- tai luontokohteeseen tutustuminen.


Kaikki jo sovitut koulutuspäivät löytyvät metsäkeskuksen ja alueen metsänhoitoyhdistysten internet -sivuilta.
Kurssien tarkemmista ajankohdista ja paikoista tiedotetaan paikallislehdessä ja aina voitte olla yhteydessä hankkeen projektipäällikköön tai paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen tarvitessanne lisätietoa.

Kursseille voi osallistua, kun ajankohta sopii ja aihe kiinnostaa. Sinulla on mahdollisuus osallistua kaikkiin järjestettäviin koulutustapahtumiin. Tilaisuuksia mainostetaan lehdissä tarkemmin lähempänä tapahtumia.

Lisätietoja
saat omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi tai
Tiedonpuut-hankkeen projektipäällikkö Pirita Yliaho,
puh. 020 124 6975 tai 040 830 2328, s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi

Metsätilojen sukupolvenvaihdoskoulutukset:
Antti Pajula, metsänhoidon asiantuntija, metsätilarakenteen kehittämisen johtava asiantuntija, Suomen metsäkeskus,
puh. 050 314 0377, s-posti etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

 Metsäkeskuksen logo2012.jpg mhy_office.jpg   
 Lippu_ja_lause_pieni.jpg