Sopimushankkijat messuilla Hannoverissa

Sopimushankkija II -hankkeen pyrkimykset kehittää yritysten välistä yhteistyötä ja luoda uusia yritysryhmiä sai uusia ulottuvuuksia kevään aikana, sillä hanke järjesti mukana oleville yrityksille mahdollisuuden osallistua Saksassa pidettäviin metalliteollisuuden messuille, Hannover messe, 4 - 7.4.2011. Messumatkalle lähti mukaan yhteensä 15 henkilöä 13 eri Etelä-Pohjanmaan metallialan yrityksestä. Matkan tavoitteena oli tutkia uusia liiketoimintamahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla, verkostoitua uusiin toimijoihin, saada näkemyksiä kansainvälistymisen vaatimuksista sekä tutustua uusimpaan teknologiaan.

Tavoitteena oli myös solmia uusia suhteita mukana oleviin yrityksiin koulutuksen näkökulmasta. Tästä syystä oli mukaan alan asiantuntijoita Sedu Aikuiskoulutuksesta. Asiantuntijat olivat käytettävissä koko matkan ajan niin koulutuksiin kuin yritysten väliseen yhteistyöhön liittyvissä asioissa.Tärkeänä asiana voidaan myös pitää sitä tietoa ja mahdollisia uusia asiakkuussuhteita mitä syntyy mukana olevien yritysten kesken. 


Messumatkan tulokset: Yritysten mukaan suurin anti messutapahtumassa oli se kuva mikä jäi kansainvälisestä toiminnasta ja mallit millä yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Myös esille tulleet uudet innovaatiot ja ideat lähtevät usein syntymään messuilla nähdyn tai koetun tapahtuman kautta. Yritykset pitivät myös tärkeä niitä suhteita ja kokemuksia mitä välittyi mukana olevien yrityksien välillä. Kokonaisuudessaan matkaan oltiin tyytyväisiä ja tarvetta jatkossakin käydä kansainvälisillä messuilla tuli useasti esille. Matkan aikana käytiin läpi kansainvälisen toiminnan lähtökohdat, tavoitteet ja mahdolliset ongelmat. Todettiin, että aina kannattaa valmistautua huolella ja perehtyä kohdemaahan, ennen kuin lähtee markkinoille mukaan. Aikaa ja pääomaa saattaa kulua runsaasti ennen kuin tuloksiin päästään kv-toiminnan osalta.       

Hannover.jpg

Kuvassa: Kari Virkkala, Petri Lähteenmäki, Matti Leinonen, Teemu Björni, Pentti Värttö, Jorma Latva-Karjanmaa, Marko Jyllilä, Leena Tuomisto, Seppo Vuorela, Jari Anttila, Sami Pajula, Esa Heikinkangas, Jarkko Anttila, Niko Suokko, Ossi Jokela, Raimo Lilli, Kari Mikkilä, Kimmo Erikoinen ja Esa Nostaja.

Hankkeelle jatkoa

Hankkeen jatkoaikahakemus vuosille 2012–2013 on saanut hyvän vastaanoton sekä kuntasektorilla, että rahoittajan taholta ja hanke jatkaa toimintaansa samalla budjetilla vuoden 2013 loppuun asti.

Hankkeen uusi koulutustavoite on 5600 optp, josta on toteutunut 4100 opiskelutyöpäivää, koulutuksessa on ollut mukana noin 750 opiskelijaa ja eri kouluosioita on toteutunut jo pitkästi toista sataa. Koulutuksia tullaan jatkamaan edelleen yritysten toivomusten mukaisesti ja mm. seuraavia koulutusosiota suunnitellaan: laatukoulutuksia, tuotannon suunnitteluohjelmakoulutuksia, tuotantojärjestelmäkoulutuksia, korttikoulutuksia, kielikoulutuksia.

Kokonaisuudessaan voidaan olla tyytyväisiä yritysten aktiivisuuteen koulutusten osalta ja markkinoiden selvää piristymistä on havaittavissa.

Kaikki Etelä-Pohjanmaan seutukunnat, paitsi Järviseutu, ovat jatkohankkeessa mukana vaikkakin yrityksien mukanaolo kunnittain vaihtelee suuresti. Kaikkiaan mukana on 43 yritystä, mitä voidaan kuitenkin pitää hyvänä määränä ottaen huomioon vallitsevat suhdanteet viime vuosina. Hankkeeseen voidaan ottaa vielä uusia yrityksiä mukaan ja nykyisten yritysten sitoutuminen vuosille 2012–2013 tullaan varmentamaan tämän kevään aikana.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 2/2010

Sopimushankkijan koulutustavoitteet toteutuneet

Hankkeen toiminnassa lähtee pian viimeinen vuosi liikkeelle. Hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin vaikka lama on tietysti vienyt hieman puhtia yritysten aktiivisuudesta. Osittain tästä ja tietysti hankkeen edullisesta toteutuksesta johtua hanke on hakemassa jatkoaikaa vuosille 2012–2013 samalla budjetilla. Tällä hetkellä on kierroksessa kuntaraha-anomukset, joista pyritään saamaan päätökset tämän vuoden aikana.

Hankkeen koulutustavoitteiden osalta on nyt toteutunut 2500 opiskelutyöpäivää (tavoite 3600 optp), koulutuksessa on ollut mukana 600 opiskelijaa ja eri kouluosioita on toteutunut jo toista sataa. Koulutuksia on järjestetty yritysten toivomusten mukaan hyvin laajasti, mm. laatukoulutuksia, tuotannon suunnitteluohjelmakoulutuksia, tuotantojärjestelmäkoulutuksia, korttikoulutuksia, kielikoulutuksia jne.
Kokonaisuudessaan voidaan olla tyytyväisiä yritysten aktiivisuuteen koulutusten osalta.

Kaikki Etelä-Pohjanmaan seutukunnat ovat hankkeessa mukana, vaikkakin yrityksien mukanaolo kunnittain vaihtelee suuresti. Kaikkiaan mukana on 42 yritystä (tavoite 60 yritystä), mitä voidaan kuitenkin pitää hyvänä määränä ottaen huomioon vallitsevat suhdanteet viime vuosina.

Hanke on myös pyrkinyt aktiivisesti kehittämään yritysten välistä yhteistyö ja luomaan uusia yritysryhmiä, jotka voisivat toimia omina kokonaisuuksina globaalimarkkinoilla. Hankkeen rakentama ja ylläpitämä nettiportaali, metalliverkko.net on luonut omalta osaltaan sitä yhteistyömahdollisuutta mitä alueen yritykset ovat kaivanneet. Nettisivut tarjoavat informaatiota paitisi hankkeesta, myös tietoa hankkeessa mukana olevista ja alueen muista yrityksistä. Sivulle on rakennettu myös työkalu, virtuaalitoimisto, joka tarjoaa yrityksille yhteistyövälineen yhteisen informaation välittämiseen kuten esim. yhteiseen aikataulukalenteriin, kuvien ja piirustusten välittämiseen jne. Toimisto toimii oman serverin ja tietoliikenneyhteyden avulla, jota hanke ylläpitää. Tavoitteena hanketoiminnan jälleen on siirtää virtuaalitoimisto suoraan yritysten käyttöön.

Hanke tekee myös kiinteästi yhteistyötä alueen päähankkijoiden kanssa ja pyrkii luomaan näin yhteistyötä alueen eri toimijoiden välille. Hanke pyrkii luomaan yhteistyökuvioita myös eri organisaatioiden välillä yritysten tarpeiden mukaan, esim. Teräsrakenneyhdistys, Teknologiateollisuus, SeAMK jne..

ELY_keskus.JPG