Etusivu / Esittely / Projektit / Opin Ovi - Etelä-Pohjanmaa / Tuotettua aineistoa ja kirjallisuuvinkkejä / Kirjallisuusvinkit

 

Kirjallisuusvinkkejä: 

Aikuisohjaus työelämän voimavarana

 

Osaamista tukevaa kirjallisuutta

Alasoini, T. 2006 Työnteon mielekkyyden muutos Suomessa 1992 - 2006. Tykes raportteja 45.

Työministeriö, Helsinki.

Eteläpelto, A; Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY.

Kantola, I., Koskinen, K. & Räsänen, P. (toim.) 2004. Sosiologisia karttalehtiä. Tampere: Vastapaino.

Julkunen, R. 2009.Tasa-arvon paradoksit. Keskusteluja sukupuolijärjestyksistä. Tampere: Vastapaino.

Julkunen, R. 2008. Uuden työn paradoksit. Tampere: Vastapaino.

Julkunen, R., Nätti, J. & Anttila, T. 2004. Aikanyrjähdys. Keskiluokka tietotyön puristuksessa. Tampere: Vastapaino.

Kinnunen, M. 2001. Luokiteltu sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

Kinnunen, M. & Korvajärvi, P. 1996. Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino

Sennett, R. 2002. Työn uusi järjestys. Tampere: Vastapaino.

Sennett, R. 2007. Uuden kapitalismin kulttuuri. Tampere: Vastapaino.

Siltala, J. 2004. Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Helsinki: Otava.

Toiviainen, H. & Hänninen, H. (toim.) 2006. Rajanylitykset työssä – Yhteistoiminnan ja oppimisen uudet mahdollisuudet.

 

Minä aikuisten ohjaajana

 

Osaamista tukevaa kirjallisuutta

Kyngäs, H., Kääriäinen, M., Poskiparta, M., Johansson, K., Hirvonen, E. & Renfors, T. 2007. Ohjaaminen hoitotyössä. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Lätti, M & Putkuri, P. 2008. Ohjaus on kuin tekisi palapeliä. Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen

ammattikorkeakoulussa. Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa –hanke. Pohjois-Karjalan

ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 32.

Ojanen,S.2006. Ohjauksesta oivallukseen – Ohjausteorian kehittelyä. Saarijärven Offset Oy. Saarijärvi. 4. uud.painos 2006. sivut 10 - 32 ja 86 - 94.

Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa huomiota ja kunnioitusta. Helsinki: Gaudeamus.

Mönkkönen, K. 2007. Vuorovaikutus: dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita.

Peavy R. 2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Helsinki: Psykologien kustannus Oy.

Peavy, R.1999. Sosiodynaaminen ohjaus. Helsinki: Psykologien kustannus Oy.

 

 

Aikuisten uraohjaus ja neuvontatyö

 

Osaamista tukevaa kirjallisuutta

Amundson, N. 2005 Aktiivinen ohjaus. Opas uraohjauksen ammattilaisille. Helsinki: Psykologien kustannus

Ojanen,S.2006. Ohjauksesta oivallukseen – Ohjausteorian kehittelyä. Saarijärven Offset Oy. Saarijärvi. 4. uud.painos 2006. sivut 5 – 37.

Onnismaa, J., Pasanen, H., Spangar, T.(toim.)2000. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1-3. Soveltuvin osin.

Peavy, R. 2001 Elämäni työkirja. Ohjaajien opaskirja konstruktivististen periaatteiden soveltaminen

koulutuksessa ja ohjaustyössä. Helsinki: Psykologien kustannus Oy.

Pekkari, M. 2009. Tavoitteellinen ohjauskeskustelu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi

Reijonen, M. & Stranden-Mahlamäki T. (toim.) 2008 Oivaltava kohtaaminen: menetelmiä ihmissuhdetyöhön. Helsinki: WSOY.

Vanhalakka-Ruoho, M. 2005. Työelämäohjauksen mahdollisuuksia ja toimivia käytäntöjä. Joensuun

yliopisto.

Vilen, M., Leppämäki, P., Ekström, L. 2005. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Sosiaali- ja terveysalalla. Werner Söderström Osakeyhtiö 1. – 2. painos.

Vehviläinen, S. 2001 Ohjaus vuorovaikutuksena. Helsinki: Gaudeamus.

 

Alueelliset ohjaus- ja neuvontapalvelut

 

Osaamista tukevaa kirjallisuutta

Aikuisopiskelun tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen. Opetusministeriön ja työministeriön asettaman valmisteluryhmän ehdotukset toimenpideohjelmaksi. 2006. Työhallinnon julkaisu 365. Työministeriö, http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/07_julkaisu/thj365.pdf .

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R. & Pöyliö, L. 2007. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen – poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana. Jyväskylän Yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://ktl.jyu.fi/img/portal/6822/G034_2._painos.pdf .