Hyviä käytänteitä ”Ookko kunnos?” -hankkeessa

Hankkeen tarkoitus on parantaa maatilayrittäjien työhyvinvointia ja herättää huomio sekä mielenkiinto oman hyvinvoinnin ja jaksamisen kehittämiseen: lieventämällä jo tunnistettuja hyvinvoinnin ongelmia, löytämällä niihin parannuskeinoja sekä ennalta ehkäisemällä ongelmien syntymistä ja luomalla tähän tarkoitukseen ratkaisuvaihtoehtoja sekä uusia toimintamalleja. Hyvinvoinnin seurantaan kehitetään työkaluja hyvinvointikartoituksen avulla.

Tavoitteet: Perustana kysymys: Miten voimme parantaa maatilan/maatilayrittäjän hyvinvointia?

 1. tavoitteet, joilla ennaltaehkäistään hyvinvointiongelmia: osaamistason nostaminen, johtamistaitojen parantaminen, yrittäjän työmäärän vähentäminen, hakeutuminen työterveyshuollon palveluihin, työturvallisuus
 2. tavoitteet, joilla vaikutetaan jo syntyneisiin ongelmiin: vertaisryhmiin/verkostoihin osallistaminen, sosiaalisten taitojen parantaminen, fyysisen ja henkisen kunnon kohentaminen

Toimenpiteet: Hanke koostuu eripituisista koulutustilaisuuksista ja virkistystoiminnasta, joiden kohteena ovat maatilayrittäjät ja heidän perheensä.

 • Hyvinvointiseminaarit - eri näkökulmia ja osa-alueita hyvinvoinnin perustekijöihin yhteistyökumppaneilta
 • Hyvinvointikoulutustilaisuudet - seutukunnissa/kunnissa järjestettävät koulutustilaisuudet. Teemoja mm: työhyvinvoinnin perustekijöiden tuntemus, fyysinen kunto & ravitsemus, sosiaaliset suhteet & verkostoituminen, henkinen hyvinvointi, jaksaminen, työmäärän/ajankäytön hallinta, taloushallinta, työturvallisuus, ensiaputaidot, teknologiaosaaminen, maatilan johtaminen, koko perheen yhteinen virkistystoiminta
 • Vertaistukiryhmien tilaisuudet/pienryhmätoiminta - joissa syvennetään seutukunnallisia teemoja. Tavoitteena on oppiminen yhdessä, tietotaitoa ja hyviä käytänteitä jakaen, yhteistyötä ja verkostoitumista, virkistystä koko perheelle. Pienryhmän toiminta on suurelta osin liikunta- ja terveyspainotteista, mutta mukana myös ammattiosaamisen kehittämistä ja ensiaputaitoja
 • TYHY-koulutukset- virkistyspäivät, joissa keskitytään kehon ja mielen hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, paikkana esim. kuntokeskukset/kylpylät
 • Opintomatkat joiden sisällöt vaihtelevat virkistäytymisestä ja hyvinvointiaiheista, kulttuuriin ja ammatillisiin virikkeihin
 • Hyvinvointikartoitus sosiaalisen tilinpidon menetelmää soveltaen. Hyvinvointikartoitus on osa pienryhmätoimintaa, jossa keskustelujen ja tukimateriaalin avulla avataan hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä tiloilla. Kartoitus on osallistujille oppimisprosessi, jonka aikana he syventävät omaa tietouttaan hyvinvoinnin osatekijöistä omalla tilallaan. Osallistujat arvioivat tilan hyvinvoinnin nykytilan ja valitsevat tavoitteet, kehittämiskohteet, joihin voivat itse vaikuttaa.

Toteutamme hankkeen toimenpiteitä yhteistyössä mm. MTK:n paikallisjärjestöjen, ProAgrian, Melan, työterveyshuollon, kuntien maaseututoimen ja –lomituspalvelujen, maa- ja kotitalousnaisten sekä kylä- ja urheiluseurojen kanssa.

Hyviä käytänteitä & tuloksia

Tilaisuuksista suosituimpia olivat koko perheen tapahtumat. Maatilayrityksessä on tärkeää järjestää myös yhteistä vapaa-aikaa lasten ja vanhempien kanssa. Tapahtumat ovat sosiaalisia tapahtumia, joissa voi tavata myös muiden alojen ihmisiä ja puhua muustakin kuin maatilojen asioista.

Vuoden 2012 onnistuminen koettiin Viljelijän määräaikaishuoltopäivissä, joissa jaksamiseen, vuorovaikutukseen pureuduttiin todella varhaisen välittämisen mallin jalkauttamisella. Varhaisen välittämisen malli ja huolen puheeksiottaminen on Melan valtakunnallinen ohjelma, joka sai myös Pohjanmaalaiset liikkeelle. Päivän aikana oli mahdollisuus käydä juttelemassa psykologi Pirkko Lahdelle ja ihmisillä tuntui olevan paljon sydämellään. Yhteydenottoja ja juttelijoita kahdessa tilaisuudessa oli paljon. Tämä osoittaa sen miten hienosti murretaan jäätä ja nykypäivänä uskalletaan puhua omasta jaksamisesta ja huolista. Ymmärretään varhaisen välittämisen merkitys ja vastuu lähimmäisestä. Tilaisuudessa kuultiin myös mielenterveyden ensiavusta, puhuttelevia tuottajatarinoita ja esiteltiin tarjolla olevia tukipalveluita tuottajille. Osallistujien palaute kuvasi aiheen olevan äärimmäisen tarpeellinen ja kokivat saavansa paljon eväitä omaan ja läheistensä hyvinvoinnista huolehtimiseen. Huolen puheeksiottamisen kynnystä olemme Ookko kunnos-hankkeessa pystyneet madaltamaan ja toivottavasti suunta jatkuu ja pystymme täten ennaltaehkäisemään jaksamisen ongelmia.

Pienryhmätoiminta on hankeen ydintoimintaa, jota pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman monella paikkakunnalla Etelä-Pohjanmaalla. Pienryhmien teemat vaihtelivat terveysasioista ammattiosaamisen syventämiseen sekä virkistykseen ja ”terveeseen hullutteluun”. Ensisijaisena tavoitteena oli tarjota matala kynnys lähteä mukaan sekä luoda yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta muiden tuottajien kanssa. Pienryhmissä vertaistuki on aina läsnä. Pienryhmiin osallistuneet ovat kokeneet uudet syntyneet ystävyyssuhteet merkityksellisiksi. Tapaamisia ja kuulumisten vaihtoa odotetaan. Moni ryhmä jatkaa tapaamisia myös hankkeen ulkopuolella ja tämä merkittävää, että jotain jää elämään kyliin ja seuroihin hankkeen päätyttyä.

Terveysliikuntaryhmät olivat suosituimpia; terveys- ja perheliikuntaa sekä elämys/luontoliikuntaa. Liikuntakokeilujen tavoitteena oli esitellä eri kuntoliikuntamuotoja ja ohjata ihmisiä omaehtoiseen kuntoiluun. Terveellinen ravitsemus ja ”kokkisota” kiinnosti miehiäkin. Ohjelman ei aina tarvitse olla terveyspainotteista tai ammatillista, sillä hemmotteluun, itsetuntoon ja rentoon yhdessäoloon liittyvät teemat vetivät salit täyteen ihmisiä. Tästä esimerkkinä naisille suunnatut hemmottelu-, tyyli- ja sisustus-illat. Emäntien kommentteja: ”Ihanaa tavata muidenkin alojen ihmisiä ja keskustella muustakin kuin maataloudesta.” ”kuukauden paras hetki, näitä tapaamisia odotan” ”olemme saaneet paljon uusia ystäviä”.

Erityinen ilonaihe oli perustaa oma miestenryhmä. Ryhmä aloitti terveysliikunnalla, jolloin kokeiltiin eri liikuntalajeja ja viimeinen kokoontuminen huipentui ”äijien grillausiltaan”. Aloite ryhmän perustamiseksi tuli isänniltä itseltään. Tuossa porukassa oli ohjaajillakin hauskaa!
Ikäihmisiäkään ei ole unohdettu ja perustimme oman ryhmän, ikääntyvien viljelijöiden ryhmä, jossa kuntoillaan yhdessä sekä tavataan muuten jutustellen vertaistuen piirissä, kerrontaan paikkakunnan tarjonnasta ikäihmisten terveyden edistämiseksi yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Ryhmän toiminnassa vertaistuki konkretisoituu ja tällä on merkitystä koko maatilalle. Onhan kyseessä ammattiryhmä, jossa usein mukana monta sukupolvea ja sukupolvenvaihdokset tärkeitä yrityksen toimivuuden ja ihmisten jaksamisen kannalta.

Erityisteemaryhminä toteutettiin myös ammattiosaamiseen liittyviä talous- , työnhallinta- ja maaseutuyrittämisen mahdollisuudet -kursseja. Näillä teemakursseilla onnistuttiin verkottamaan eri toimialoja yhteen, antamaan näkökulmia ja konkreettisia työkaluja oman maaseutuyrityksen kehittämiseen. Talouden hallinnan kautta parannetaan tilan kannattavuutta ja sitä kautta myös työtyydytystä ja hyvinvointia. Kurssit tarjosivat asiantuntijoiden näkemyksiä, konkareiden kokemuksia ja keskustelumahdollisuuden maaseudun erilaisista yrittämisen mahdollisuuksista mm. seuraavista aiheista; työhuippujen hallinta, liitännäiselinkeinot, tuotannon suunnanmuutokset, tuotteiden jatkojalostus, rahoitusmahdollisuudet ja konsultointipalvelut suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Hyvinvointikartoitus osana pienryhmätoiminta Hyvinvointikartoitus toteutettiin soveltaen sosiaalista tilipäätöksen menetelmää. Pyrittiin kuvaamaan ja avaamaan mm. jaksamisen käsitettä suhteessa työmäärään ja sen hallintaan. Kehitettiin mittareita kuvaamaan henkistä kapasiteettia, jota ei talousmittareilla voida kuvata. Elämänlaatua litrojen ja eurojen sijaan. Kartoitus on osallistujien subjektiivisten kokemusten selittämistä ja vertailemista kyselymittareiden avulla. Sosiaalinen tilinpäätös toimii myös hankkeen vaikuttavuustutkimuksena. Hyvinvointikartoitus sinänsä on haaste, sillä on vaikea saada ihmisiä pysähtymään ja miettimään oman maatilan tilannetta kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin näkökulmasta, saati sitten keskustelemaan niistä. Toteutettujen ryhmien kanssa kuitenkin pelkän keskustelun merkitys nousi suureksi. Osallistujat kokivat todella tärkeäksi ja mukavaksi jutella samanhenkisten ihmisten kanssa päivän arkisista asioista, vaihtaa hyviä käytänteitä ja keskustella huolista sekä haasteista. Keskustelu itsessään koettiin jopa terapeuttiseksi.

Huolen puheeksiottaminen ja varhaisen välittämisen mallin-koulutusta järjestettiin myös sidosryhmille. Tavoite oli vaihtaa ja lisätä vuoropuhelua maatalouden sidosryhmien välillä. Kaikilla tahoilla on kuitenkin sama tavoite, maatilojen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja tuotannon edistäminen. Hyvinvoinnin edistäminen vaatii yhteistä toimintaverkostoa ja tietämystä verkoston osaamisalueista. Päivissä haettiin upeasti draamapedagogiikan keinoin eväitä maatilan asiakkaiden ongelmien kohtaamiseen, huolen puheeksiottamiseen ja eri tukipalvelun hyödyntämiseen. Palaute päivästä oli erittäin hyvä ja osallistujat verkostoituivat eri ammattialojen kanssa.

Opintomatkat sujuivat tiivistunnelmallisesti ja hyvällä huumorilla maustettuina. Matkoilla nautittiin virkistys-, terveys- ja kulttuuripläjäyksiä sekä ihmeteltiin maaseutuyrittämisen monipuolisuutta mielenkiintoisilla tilavierailuilla. Opintomatkat antoivat osallistujille uusia näkökulmia ja käytännön malleja esimerkiksi tilojen välisestä yhteistyöstä, yritysmalleista ja osoitti selvästi myös sen miten maaseudulla on mahdollista kehittää kestävää ja menestyksekästä yritystoimintaa. Osallistujat osasivat heittää rennosti vapaalle, pieneen irtiottoon maatilan raskaasta arjesta.

Tyhy-kurssit olivat yksi onnistuneimmista käytänteistä. Toteutimme tyhy-päiviä erikseen miesten-, naisten- ja parisuhdetyhyinä. Päivien sisällöt ja teemat olivat samantyyppisiä, painottaen terveys- ja liikuntaohjausta, arjen jaksamiseen liittyviä teemoja, yhdessäoloa, rentoutumista ja virkistystä. Hankkeen aikana on selkeästi osoittautunut tarve lyhyille tyhy-kursseille. Maatilayrittäjät tarvitsevat lyhyen irtioton arjesta ilman että joutuu olla poissa tilalta useita päiviä. Osallistujat kokivat myös voimaannuttavana mahdollisuutena osallistua erikseen naisten/miesten tyhyyn, jolloin ryhmähenki miesten ja naisten omissa porukoissa voi olla varsin kiinteä. Kaikissa tyhy-päivissä osallistujat ryhmäytyivät hienosti ja oppivat tuntemaan toisensa. Erityisen iloisia olemme parisuhdetyhyjen suuresta suosiosta. Parisuhdetyhy koetaan tarpeellisena ”minilomana”, aikaa parisuhteelle, aikaa itselle. Maatilan arjessa, perheyrityksessä myös parisuhteen on toimittava.

Mitä seuraavaksi?

Toimenpiteitä jatketaan 31.6.2013 saakka ja tuloksia kootaan ja julkistetaan. Loppuseminaarin puheenvuoroissa Ministerit Jari Koskinen ja Paula Risikko korostivat maatalousyrittäjien hyvinvointihankkeiden merkitystä ympäri Suomen. Ookko Kunnos -hankkeessa saatujen tulosten perusteella olisi äärimmäisen tärkeää tukea edelleen maatilayrittäjien jaksamista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Nyt on saatu ihmiset liikkeelle, osallistumaan ja ennen kaikkea puhumaan myös arjen jaksamisesta. Uskalletaan ja osataan hakea apua, halutaan osallistua vertaistukitoimintaan aiempaa enemmän. Vuoden 2012 vastoinkäymiset maatalouden alalla koettelevat juuri nyt erityisen ankarasti. Hyvinvointihanke voi olla juuri avain, jolla autetaan tiloja selviytymään ja tuottamaan laadukasta suomalaista ruokaa jatkossakin!

Hankkeen toimenpiteet kevätkaudella 2012

 

Hankkeen toimenpiteitä on laajennettu entisestään kevätpuolella 2012. Tarjonta on ollut monipuolista ja palaute positiivista. Uusia teemoja ja tarpeita on noussut esille ja matkan varrella on useasti pohdittu sitä mihin kannattaa ryhtyä ja mitä tarjota kenelle. Kaikkiin toiveisiin ei pystytä vastaamaan resurssien ja hankesäädösten vuoksi. Huomioitavaa on ollut toimenpiteiden toteuttaminen uusilla paikkakunnilla, sillä tavoitteena on tarjota hyvinvointitilaisuuksia mahdollisimman usealla paikkakunnalla hankeaikana. Lisäksi olemme panostaneet toimintaa niille alueille, joissa on hyvä osallistumisprosentti.

 

Tarjoamamme teemat ovat vastanneet osallistujien odotuksia. Osallistujia on tullut ympäri maakuntaa ja ulkopuoleltakin. Niillä paikkakunnilla, joilla pienryhmätoiminta on aktiivista, toimintaa halutaan jatkaa ja osallistujat kokevat ryhmätoiminnan tärkeänä osana hyvinvointiaan ja sosiaalista verkostoaan. Ryhmien koko on vaihdellut 3-20 henkilöä/kerta.

 

Hankkeen toimenpiteisiin on kevätkaudella 2012 osallistunut yhteensä lähes 500 eri henkilöä ja koko hankeaikana 1260 eri henkilöä, osallistumiskertoja tilaisuuksiin on yhteensä yli 2700. Hankesuunnitelman tavoitteisiin nähden olemme osallistujamäärissä edellä, mutta toisaalta opintopisteitä kertyy suunniteltua hitaammin, koska osa tilaisuuksista on lyhytkestoisia. Seutukunnallisissa tilaisuuksissa osallistujista on n. 55 % miehiä ja 45% naisia. Pienryhmissä naisten osuus 80 % ja miesten 20 %.

 

Tiedottaminen                           

 

”Ookko kunnos?” maatilayrittäjien hyvinvointihankkeen markkinointiin kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Markkinointikanavia monipuolistettiin ja suoramarkkinointi hankkeeseen osallistujille lisääntyi. Hankkeen toiminnan myötä osallistujien yhteystiedot lisääntyvät ja hankkeen tapahtumista tiedottaminen helpottuu luonnollisesti. Sidosryhmien sitoutuminen yhteistyöhön on tärkeää ja käytäntö on osoittanut sekä ketjun toimivuuden että toimimattomuuden. Tämän vuoksi sidosryhmäyhteistyöhön on satsattu enemmän.

 

Sidosryhmistä MTK:n rooli oli edelleen merkittävä hanketiedotuksessa, koska järjestön oman tiedotuksen kautta saavutetaan suurin osa tuottajista.  Lisäksi viestejä välitettiin sähköisesti, maapostilla ja henkilökohtaisesti ProAgrian, Melan, kuntien maaseututoimen ja lomituspalvelujen, meijereiden ja työterveyshuollon sekä kyläseurojen välityksellä. Uusia yhteistyökumppaneita haettiin ja mm. kyläseurat ovat osoittautuneet toimiviksi verkoston luojiksi ja tiedotuskanaviksi.

 

Uutena tiedostus- ja keskustelufoorumina otettiin käyttöön sosiaalinen media ja esimerkiksi facebookiin perustettiin oma julkinen Ookko kunnos-ryhmä sekä yhteinen hankkeen ja Veneskoski-Viitala kyläseuran ryhmä. Vuoden 2012 alussa ryhmissä oli muutama jäsen, mutta puolen vuoden kuluttua jäsenten määrä nousi n.200 henkilöön ja lisääntyy koko ajan. 

 

Maakunnan paikallislehdet ovat olleet hyvä tuki näkyvyyden kannalta. Järjestämämme tapahtumat ovat kiinnostaneet toimittajia ja on aina mukava tuoda esille, toimenpiteiden vaikutuksia hyvinvointiin ja verkostoitumiseen, myös emännän tai isännän henkilötarinan kautta. Hankkeen vaikutuksia katsotaan helposti vain isojen tulosten kautta, mutta on hyvä muistaa myös vaikutus yhden ihmisen tai tilan hyvinvointiin.

 OK1.gif  OK2.gif

Tuottajin talvipäiväriemua Nurmossa ja Ilmajoella. Tekemistä riitti koko perheelle ja tuttuja tavattiin!

Seutukunnalliset koulutukset      
Seutukunnalliset koulutustilaisuudet toteutettiin hankesuunnitelman sisällön mukaisista teemoista: I) fyysinen terveys ja jaksaminen, työkyky, henkiset voimavarat & vuorovaikutussuhteet. II) työolojen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen, töiden hallinta ja organisointi, verkostoituminen ja taloushallinta. III) sosiaaliset suhteet/verkostoituminen ja yhteistyö sekä koko perheen hyvinvointi.  IV) työturvallisuus, paloturva ja ensiapu. Seutukunnallisissa tilaisuuksissa markkinoitiin osallistujille oman paikkakunnan läheisyydessä toimivia pienryhmiä. Teemoissa painotettiin myös koko perheen yhteisiä tilaisuuksia sekä oman ammattiosaamisen syventämistä kuten työn organisointia ja taloushallintaa.

 

 • Naistenilta Kauhava 25.1.2012: *Tyylit ja värit, oma pukeutuminen ja naisen itsetunto, yhteistyössä Kauhavan maa- ja kotitalousnaiset
 • Koko perheen talvipäivä Nurmo 10.3.2012: *Ohjattua perheliikuntaa, ratsastusta, moottorikelkkailua, potkukelkkasafari, lumikenkäilyä, virkistävää yhdessäoloa, yhteistyössä MTK Nurmo, Keski-Nurmooseura ja Veneskoski-Viitalakyläseura
 • Tuottajien virkistyspäivä Ilmajoki 15.3.2012: *Interaktiivinen selkäluento, ohjattua lumikenkäilyä, potkukelkkasafari, saunomista ja avantouintia, yhteistyössä MTK Ilmajoki, työterveyshuolto
 • Maaseudun terveys- ja hyvinvointipäivä - AuttaakoMela jaksamaan? Kauhajoki 16.3.2012: *Melan ajankohtaisasiaa, interaktiivinen selkäluento, varhaisen välittämisen malli, yhteistyössä Mela
 • Maatilan sosiaaliset riskit Seinäjoki 28.3.2012: *Henkinen kapasiteetti kriisin sattuessa, tuottajan näkökulma, testamentti, avioehto, lahjaverotus, yhteistyössä MTK Etelä-Pohjanmaa
 • Naistenilta Ylistaro 11.4.2012: *Arjen voimaantumishetkiä ja kiireen kesytystä-luento, kehollisen hyvänolon harjoituksia, yhteistyössä Ylistaron maa ja kotitalousnaiset
 • Huolen puheeksiottaminen ja varhaisen välittämisen malli Ilmajoki 21.5.2012: *huolen puheeksiottaminen ja varhaisen välittämisen mallin work shop, auttajatahot, yhteistyössä Mela ja psykologi Pirkko Lahti
 • Tuottajakahvit: Lappajärvi 21.2.2012, Alajärvi 22.3.2012, Alavus 23.2.2012: *Maaseutusihteerin ajankohtaiskatsaus, talous & tunnusluvut maatilalla, pankin puheenvuoro, keskustelua ajankohtaisaiheista, yhteistyössä kuntien maaseututoimet

 

 Pienryhmät

 

Pienryhmätoiminta on hankeen ydintoimintaa ja jatkunut vilkkaasti usealla paikkakunnalla. Kiinnostusta ja kyselyjä pienryhmätoiminnasta on tullut kiitettävästi sekä uusia yhteydenottoja tulee jatkuvasti. Pienryhmien teemat tukivat ja syventivät seutukunnallisia teemoja ja ensisijaisena tavoitteena oli tarjota matala kynnys lähteä mukaan sekä luoda yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta muiden tuottajien kanssa. Pienryhmissä vertaistuki on aina läsnä. Pienryhmiin osallistuneet ovat kokeneet uudet syntyneet ystävyyssuhteet merkityksellisiksi. Tapaamisia ja kuulumisten vaihtoa odotetaan.

 

Paikkakuntakohtaisia terveysryhmiä on toiminut aktiivisimmin mm. Härmässä, Kortesjärvellä, Alajärvellä,  Kuortaneella, Lapualla, Nurmossa. Nämä ryhmät ovat toimineet koko hankkeen ajan ja ovat avoimia kaikille. Hankekuukausien aikana on pienryhmien osallistujamäärä kasvanut mukavasti, sillä mukaan on uskaltautunut uusia henkilöitä. Ne jotka ovat lähteneet mukaan jo aikaisemmin haluavat jatkaa. Paikkakuntakohtaiset pienryhmät kokoontuivat 1-2 kertaa kuussa suurelta osin liikuntaryhminä; terveys- ja perheliikuntaa sekä elämys/luontoliikuntaa. Liikuntakokeilujen tavoitteena oli esitellä eri kuntoliikuntamuotoja ja ohjata ihmisiä omaehtoiseen kuntoiluun. Lajikokeiluna kahvakuula ja vesijumppa olivat suosittuja ja uusia elämyksiä kokeiltiin mm. lattaribicin ja rankasamban tahdeissa. Terveellinen ravitsemus ja ”kokkisota” kiinnosti miehiäkin. Ohjelman ei aina tarvitse olla terveyspainotteista tai ammatillista, sillä hemmotteluun, itsetuntoon ja rentoon yhdessäoloon liittyvät teemat vetivät salit täyteen ihmisiä. Tästä esimerkkinä naisille suunnatut hemmottelu- , tyyli- ja värit-illat.  Emäntien kommentteja: ”Ihanaa tavata muidenkin alojen ihmisiä ja keskustella muustakin kuin maataloudesta.”  ”En koe enkä halua näyttäväni maatilan emännältä vaan pukeutua ja kiinnittää huomiota itseeni kuin kuka tahansa muu nainen, ihanaa että hanke järjestää myös jotain muutakin”.

 

Erityinen ilonaihe oli perustaa oma miestenryhmä Kauhavan alueelle. Ryhmä aloitti terveysliikunnalla, jolloin kokeiltiin eri liikuntalajeja ja kevään viimeinen kokoontuminen huipentui ”äijien grillausiltaan”. Aloite ryhmän perustamiseksi tuli isänniltä itseltään. Tuossa porukassa oli ohjaajillakin hauskaa!

OK4.gif   OK5.gif

Emännät nauttivat hemmottelusta & tyylikoulusta!

Syksyllä 2011 Ilmajoella ja Kauhajoella pienryhmänä toteutetut talousosaaminen ja sen kehittäminen innostivat jatkamaan aihetta. Palaute lyhytkurssista oli hyvä ja osallistujat kokivat sen tarpeelliseksi. Talouden hallinnan kautta parannetaan tilan kannattavuutta ja sitä kautta myös työtyydytystä ja hyvinvointia. Talouskurssi toteutettiin keväällä 2012 Alavudella.

 

Toinen pienryhmänä toteutettu pilotti onnistui hienosti Ilmajoella teemalla; Maaseutuyrittämisen mahdollisuudet. Kurssi tarjosi asiantuntijoiden näkemyksiä, konkareiden kokemuksia ja keskustelumahdollisuuden maaseudun erilaisista yrittämisen mahdollisuuksista mm. seuraavista aiheista; liitännäiselinkeinot, tuotannon suunnanmuutokset, tuotteiden jatkojalostus, rahoitusmahdollisuudet ja konsultointipalvelut suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tilaisuudessa alustajina oli itse yrittäjiä, elinkeinoelämän edustajia ja rahoittajien sekä oppilaitosten edustajia. Pilottikurssi oli hankkeessa ensimmäinen ja siinä onnistuttiin verkottamaan eri toimialoja yhteen, antamaan näkökulmia ja konkreettisia työkaluja oman maaseutuyrityksen kehittämiseen.

 

Hyvinvointikartoitus osana pienryhmätoiminta Hyvinvointikartoitus toteutetaan hankkeessa soveltaen sosiaalista tilipäätöksen menetelmää. Tätä sovelletaan kuvaamaan ja avaamaan mm. jaksamisen käsitettä suhteessa työmäärään ja sen hallintaan. Kehitetään mittareita kuvaamaan henkistä kapasiteettia, jota ei talousmittareilla voida kuvata. Kartoitus on osallistujien subjektiivisten kokemusten selittämistä ja vertailemista kyselymittareiden avulla. Sosiaalinen tilinpäätös toimii myös hankkeen vaikuttavuustutkimuksena. Onko hankkeen toimenpiteillä ollut vaikutusta henkisen hyvinvoinnin tukemiseen?                                                                                                                     

 

Kartoitus aloitettiin pienryhmissä toiminnallisesti ja ohjattuna keskustelupiirinä sekä tuplatiimityöskentelynä keväällä 2011. Kartoitusta on työstetty asiantuntijoiden avustuksella ja varsinainen vetovastuu ryhmäkeskusteluista on projektipäälliköllä ja asiantuntija Anja Uhlgrenillä. Kartoitus on lähtenyt käyntiin n. 20 tilalla; Kortesjärvellä, Ilmajoella, Alajärvellä, Evijärvellä, Kauhajoella ja Kuortaneella. Keväällä 2012 koottiin kartoituksen tuloksia ryhmäkeskustelujen avulla.

 

Hyvinvointikartoitus sinänsä on haaste, sillä on vaikea saada ihmisiä pysähtymään ja miettimään oman maatilan tilannetta kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin näkökulmasta, saati sitten keskustelemaan niistä. Toteutettujen ryhmien kanssa kuitenkin pelkän keskustelun merkitys nousi suureksi. Osallistujat kokivat todella tärkeäksi ja mukavaksi jutella samanhenkisten ihmisten kanssa päivän arkisista asioista, vaihtaa hyviä käytänteitä ja keskustella huolista sekä haasteista. Keskustelu itsessään koettiin jopa terapeuttiseksi.

 

Koulutuspäivä yhteistyökumppaneille 21.5.2012 Ilmajoki

 

Päivän teemana oli huolen puheeksiottaminen ja varhaisen välittämisen malli. Tavoite oli vaihtaa ja lisätä vuoropuhelua maatalouden sidosryhmien välillä. Kaikilla tahoilla on kuitenkin sama tavoite, maatilojen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja tuotannon edistäminen. Hyvinvoinnin edistäminen vaatii yhteistä toimintaverkostoa ja tietämystä verkoston osaamisalueista. Päivässä haettiin upeasti draamapedagogiikan keinoin eväitä maatilan asiakkaiden ongelmien kohtaamiseen, huolen puheeksiottamiseen ja eri tukipalvelun hyödyntämiseen. Palaute päivästä oli erittäin hyvä ja osallistujat verkostoituivat eri ammattialojen kanssa. Päivän teemoja johdattivat psykologi Pirkko Lahti ja Sirpa Havu Melasta.

OK6.gif   OK7.gif

 

 

Opintomatkat

 

Hankkeen kolmas opintomatka liikkui tilayhteistyön ja maaseudun elinkeinojen monipuolistamisen teemalla Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vierailukohteena kävimme tutustumassa mm. Finn Spring lähdevesivalmistajaan, Pohjoisen Kantaperuna oy:n, Isopahkalan maatilaan ja Makuren rehutehtaaseen. Yöpyminen ja iltavapaa Oulussa oli omatoimista ohjelmaa. Opintomatka antoi osallistujille uusia näkökulmia ja käytännön malleja esimerkiksi tilojen välisestä yhteistyöstä, yritysmalleista ja osoitti selvästi myös sen miten maaseudulla on mahdollista kehittää kestävää ja menestyksekästä yritystoimintaa.

 

Tyhy-virkistyspäivät

 

Tyhy-paketteja tarjoiltiin keväälle kolme Härmän kuntokeskuksessa. Toteutimme tyhy-päivät erikseen miesten-, naisten- ja parisuhdetyhyinä. Päivien sisällöt ja teemat olivat samantyyppisiä, painottaen terveys- ja liikuntaohjausta, arjen jaksamiseen liittyviä teemoja, yhdessäoloa, rentoutumista ja virkistystä. Hankkeen aikana on selkeästi osoittautunut tarve lyhyille tyhy-kursseille. Maatilayrittäjät tarvitsevat lyhyen irtioton arjesta ilman että joutuu olemaan poissa tilalta useita päiviä. Osallistujat kokivat myös voimaannuttavana mahdollisuutena osallistua erikseen naisten/miesten tyhyyn, jolloin ryhmähenki miesten ja naisten omissa porukoissa voi olla varsin kiinteä. Kaikissa tyhy-päivissä osallistujat ryhmäytyivät hienosti ja oppivat tuntemaan toisensa. Parisuhdetyhy koetaan tarpeellisena ”minilomana”, aikaa parisuhteelle, aikaa itselle.

 OK9.gif  OK8.gif

Opintomatkalaisten "kyselytunti" Iso-Pahkalan maatilalla. Interaktiivisen selkäkoulun harjoituksia Kauhajoella.

Jatkosuunnitelmia
Hankkeessa jo toteutettuja toimenpiteitä jatketaan suunnitelman mukaisesti. Hankkeessa on kuitenkin resursseja jäljellä ja toiminnan jatkolle on tarvetta. Tämän vuoksi syksyllä 2012 tullaan hakemaan jatkoaikaa hankkeelle. Tästä valmistellaan muutoshakemus ELY-keskukselle.

Markkinointiin ja osallistujien rekrytointiin kiinnitetään edelleen huomiota lisäämällä yhteistyötä maatilojen sidosryhmien kanssa ja hyödynnetään sosiaalista mediaa hankkeen tiedottamisessa ja verkostoitumisessa yhä enemmän.

Hyvinvointikartoitusta jatketaan vuoden 2012 aikana osana pienryhmätoimintaa. Kartoitukseen pyritään saamaan lisää osallistujia.

Koulutustarjonnassa jatketaan ammattiosaamiseen liittyviä teemoja, sillä kentän palautteiden mukaan näille teemoille olisi kysyntää. Ohjelmassa on mm. taloushallintaa ja työn organisointiin liittyviä pienryhmiä ja keskustelutilaisuuksia maaseudun elinkeinojen monipuolistamisen mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta.

Uutena pienryhmänä on tarkoitus pilotoida mentorointia työmenetelmänä, jossa kokenut tuottaja toimii mentorina aloittelevalle tai muutaman vuoden kokemusta omaavalle yrittäjälle tai ryhmälle. Hankkeessa mentorointi sopii työkaluksi käsiteltäessä esimerkiksi seuraavia aihealueita; sukupolven vaihdos, investoinnit, liitännäiselinkeinot, elintarvikkeiden jatkojalostus ym. Johtoajatuksena on siirtää ns. hiljaista tietoa ja hyviä käytänteitä kokeneelta ”asiantuntijalta” aloittelevalle tuottajalle.

Tyhy-virkistypäiviä järjestetään edelleen teemoittain miesten- ja naisten tyhypäivinä sekä jatkamme suuren suosion saanutta parisuhdetyhyä.

Opintomatkoja lisätään yksi muutoshakemuksen myötä jatkoaikaa koskien.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Ookko kunnos?” -hankkeessa tapahtunutta 2011

Vuosi 2011 on ollut varsin tapahtumarikas. Olemme toteuttaneet hyvinvointia edistäviä tilaisuuksia seuraavilla teemoilla: I) fyysinen terveys ja arjessa jaksaminen II) ammatillisen osaamisen kehittäminen, töiden hallinta ja organisointi, yhteistyö ja taloushallinnan avulla hyvinvointiin III) sosiaaliset suhteet sekä koko perheen hyvinvointi IV) työturvallisuus, paloturva ja ensiapu.

2011 pienryhmätoimintaa on toteutettu 13 paikkakunnalla ja aluekohtaisia tilaisuuksia järjestettiin yht. 26. Kiinnostusta ja kyselyjä toiminnasta on tullut kiitettävästi eri seutukunnilta. Pienryhmien ensisijaisena tavoitteena oli tarjota matala kynnys lähteä mukaan sekä luoda yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta muiden tuottajien kanssa. Pienryhmät kokoontuivat suurelta osin liikuntaryhminä; terveys- ja perheliikuntaa sekä elämys/luontoliikuntaa. Liikuntakokeilujen tavoitteena oli esitellä eri kuntoliikuntamuotoja ja ohjata ihmisiä omaehtoiseen kuntoiluun. Lajikokeiluna Zumba, kahvakuula ja vesijumppa olivat edelleen suosittuja. Terveellinen ravitsemus ja ”kokkisota” kiinnostivat myös. Miehet saivat kokata omassa ”äijäkokit-illassa” ja tuosta kokoontumisesta ei huumoria puuttunut! Ensiaputaitoja testattiin myös useilla paikkakunnilla. Maatilojen naiset innostuivat hemmottelusta ja tyyli & värit-illoista.

Pienryhmän innostama ryhmäliikunnan innoittamana on muutamilla paikkakunnilla syntynyt uusia omatoimisia kuntoiluryhmiä. On tärkeää luoda uutta sosiaalistavaa toimintaa myös sivukylille. On luotava toimintaa, jonka toivotaan jatkuvan myös hankkeen päätyttyä. Pienryhmissä vertaistuki on aina läsnä. Pienryhmiin osallistuneet ovat kokeneet uudet syntyneet ystävyyssuhteet merkityksellisiksi. Tapaamisia ja kuulumisten vaihtoa odotetaan.
Esimerkit emäntien suusta: ”Kuukauden paras hetki” ”Yritän aina tulla mukaan kun vain kerkiän, on se niin mukavaa, saa ajatukset hetkeksi muualle” ”Ei tilaisuuden aina tarvitse olla ammatillista, kyllä tämä hömppä pömppä virkistää enemmän!”

Tuottajakahveilla oli mahdollisuus keskustella ja kysellä ajankohtaisasiaa maaseututoimelta, Ely-keskukselta sekä talouden hallinnasta. Talousosaamisen kautta hyvinvointiin nousi kentältä toiveena, joten toteutimme pienryhmätoimintana talouskurssin onnistuneesti Kauhajoella ja Ilmajoella. Palaute lyhytkurssista oli hyvä ja osallistujat kokivat sen tarpeelliseksi. Teemakohtaisia pienryhmäkursseja järjestetään jatkossakin.

Hyvinvointikartoitus tiloille
Hyvinvointikartoituksessa sovelletaan sosiaalista tilipäätöksen menetelmää. Pyritään kuvaamaan ja avaamaan mm. jaksamisen käsitettä suhteessa työmäärään ja sen hallintaan. Kehitetään mittareita kuvaamaan henkistä kapasiteettia, jota ei talousmittareilla voida kuvata. Kartoitus on osallistujien subjektiivisten kokemusten selittämistä ja vertailemista kyselymittareiden avulla. Sosiaalinen tilinpäätös toimii myös hankkeen vaikuttavuustutkimuksena. Onko hankkeen toimenpiteillä ollut vaikutusta hyvinvoinnin tukemiseen?

Kartoitus aloitettiin pienryhmissä toiminnallisina keskustelupiirinä.
Hyvinvointikartoitus sinänsä on haaste, sillä on vaikea saada ihmisiä pysähtymään ja miettimään oman maatilan tilannetta kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin näkökulmasta, saati sitten keskustelemaan niistä. Toteutettujen ryhmien kanssa kuitenkin pelkän keskustelun merkitys nousi suureksi. Osallistujat kokivat todella tärkeäksi ja mukavaksi jutella samanhenkisten ihmisten kanssa päivän arkisista asioista, vaihtaa hyviä käytänteitä ja keskustella huolista sekä haasteista. Pysähtyä miettimään asioita joihin voi itse vaikuttaa.

Opintomatkat
Porin seutu & Farmari-näyttely: matkateemana tarjoiltiin kulttuuria, virkistystä ja ammattiasiaakin. Kohteena olivat Pramian tehdas Ilvesjoella, Friitalan nahkamuseon kulttuuriympäristö, Jalomäen talonpoikaismiljöö umpipiha, Anttilan kasvinviljelytila ja maatilamatkailu Kokemäellä sekä Porin Farmari-näyttely.

Tampere & kädentaitomessut: Matkaan sisältyi kulttuurihistoriaa Finlaysonin tehdaskierroksella, hyvinvointi- ja terveysasiaa Varalan urheiluopistolla ohjattuna liikuntana ja luentona sekä tutustuminen valtakunnallisiin kädentaidot messuihin. Tunnelmat matkoilla olivat loistavat ja sosiaalinen ilmapiiri hyvä ryhmässä, jossa osallistujat oppivat tuntemaan toisensa. Hyvässä porukassa nauru raikui niin kuin pitääkin!

Tyhy-virkistyspäivät
Tyhy-paketteja tarjoiltiin Kuortaneen Urheiluopistolla, Härmän kuntokeskuksessa ja Lappajärven Kivitipussa. Päivät olivat nautinnollisia ”nimilomia”, pois arjesta, terveys- ja liikuntaohjausta, yhdessäoloa, rentoutumista ja virkistystä! Hankkeemme suosituin tyhy-paketti oli parisuhdetyhy ”niin mäkin sua”, johon varasimme lisäpaikkojakin. Hienoa, että maatilayrittäjät huomaavat parisuhteen ja vuorovaikutuksen merkityksen maatilayhteisössä osana yritystoimintaa ja hyvinvointia!

Vielä ehtii mukaan…
Monipuolista hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä jatketaan yhteistyössä maatalouden sidosryhmien kanssa. Tarjonnassa mm. työn organisointiin liittyviä sekä maaseudun elinkeinojen monipuolistamisen mahdollisuuksia/tulevaisuutta käsitteleviä pienryhmiä ja keskustelutilaisuuksia sekä fyysiseen terveyteen ja arjessa jaksamiseen liittyviä tilaisuuksia.

Kiitos aktiivisuudestanne tuottajat, on ilo jakaa hyvinvointia kanssanne. Nähdään Ookko kunnos -tilaisuuksissa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja kyselkää alueenne tapahtumista. Juuri teidän tila on tervetullut mukaan toimintaan!

Projektipäällikkö Elina Sepponen, puh. 040 8680791 , s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi www.mtk.fi/etela-pohjanmaa , www.seduaikuiskoulutus.fi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 3/2011

”Ookko kunnos?” -hanke toimialojen yhdistäjänä

”Ookko kunnos?” Maatilayrittäjien hyvinvointihankkeessa toimialojen välinen yhteistyö konkretisoituu. Hyvinvoinnin käsite ulottuu maatilaympäristössä lähes jokaiseen työtehtävään, ympäristöön ja teknologiaan, ihmisiin ja koko tuotantoon. Maatilalla tarvitaan monialaista osaamista; konetöissä ja uuden teknologian haltuunotossa, eläinten hoidossa, koneiden huollossa, yrityksen johtamisessa ja sen taloushallinnassa, elintarvike- ja hygieniaosaamisessa, työturvallisuusmääräyksissä, sidosryhmäyhteistyössä sekä maatilan kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi.

Hanke tarjoaa koulutuksia, vertaistukea ja virkistystoimintaa ennaltaehkäisemään maatiloilla esiintyviä hyvinvoinnin ongelmia ja luomalla uusia ratkaisuja ja toimintamalleja havaittuihin ongelmiin. Tilaisuuksien teemoja ovat mm. fyysinen terveys, ravitsemus, lepo ja ihmissuhteet sekä mielen hyvinvointi. Lisäksi kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen ja ensiaputaitojen päivitykseen. Ammattiosaamisen kehittämiseksi järjestetään koulutuksia mm. taloushallinnassa ja työn organisoinnissa. Maatila on yritys, joka on haasteellinen johdettava. Elintarvikeosaaminen nousee merkittäväksi maaseutuelinkeinojen monipuolistamisessa ja lähiruuan tuottamisessa. Teemat ovat suoraan tai välillisesti hyvinvointiin vaikuttavia. Työn sujuvuus ja tunne omasta osaamisesta luovat mielekkyyttä työhön ja tuottavat kokonaisvaltaista hyvinvointia koko maatilalle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 2/2011

”Ookko kunnos?” hankekuulumisia, syyskuu 2011

Hankkeen toiminta on pyörinyt aktiivisesti 1,5 vuotta. Hyvinvoinnista maatilalla puhuttaessa voidaan kiinnittää huomio terveydestä ammattiosaamisen kartuttamiseen ja turvallisuuteen sekä yhteistyöhön ja ihmissuhteisiin. Hankkeen tilaisuudet ovat tarjonneet kaikkea tätä koulutuspäivillä, pienryhmätoimintana, virkistyspäivinä ja opintomatkoina.

Ammattiasiaa on työstetty mm. turvallisuuden, työn organisoinnin ja taloushallinnan näkökulmasta. Mielenkiintoiseksi teemaksi nousi myös sosiaalisiin riskeihin varautuminen ja sukupolvenvaihdosasiat, joissa toimme myös ihmissuhteiden merkityksen ja henkisen hyvinvoinnin näkökulman esille. Tuottajakahvien lomassa päivitettiin myös EU-lainsäädännön kiemuroita.

Pienryhmätoiminta on ollut varsin monipuolista ja ryhmiä on pyöritetty usealla paikkakunnalla Etelä-Pohjanmaalla. Toimintaan on mahdutettu terveysliikuntaa ja lajiesittelyjä mm: zumbaa, kahvakuulaa, halkojumppaa, vesijumppaa ja itämaista tanssia. Ryhtiä ja ergonomiaa harjoiteltiin selkäkoulussa sekä terveysilloissa, pientä hemmottelua unohtamatta. Kokkisotaakin kokeiltiin ja valmistettiin terveellistä arkiruokaa, tietenkin lähiruokaperiaatteella. Ensiaputaitojen kertaus otettiin innolla vastaan. Palaute toiminnasta on ollut positiivista. Toisin sanoen, osallistujilla on ollut hauskaa ja he kokevat ryhmätapaamiset tärkeänä osana sosiaalista verkostoaan. Pienryhmän tärkein tavoite onkin luoda mukava sosiaalinen tapahtuma samanhenkisten ihmisten parissa. Kynnys ryhmään osallistumiselle on pyritty luomaan mahdollisimman matalaksi.

Hyvinvointikartoitukseen on osallistunut kymmenkunta tilaa ja jatkamme kartoitusta, osana pienryhmätoimintaa, uusilla paikkakunnilla. Kartoitus on mielenkiintoinen kokonaisuus arvioida maatilaa hyvinvoinnin ja sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Keskitytään elämänlaadun mittaamiseen eurojen ja litrojen sijaan.

Tyhy-virkistyspäivät tarjosivat mielen hyvinvointia, liikuntaa, rentoutumista, terveystietoa ja tietenkin mukavaa yhdessäoloa mm. Härmän kuntokeskuksessa, Kylpylä Kivitipussa ja Kuortaneen Urheiluopistolla.

Opintomatka suuntautui kesällä Porin Farmarinäyttelyyn. Matkaohjelmaan kuului myös kulttuurihistoriallisia kohteita nahkamuseolla ja talonpoikaismiljöössä sekä maatilamatkailukohde marjanviljelystilalla. Tunnelma kuumassa bussissa ja hauskassa porukassa oli loistava!
Hanke jatkaa monipuolisella koulutustarjonnalla ja pyrkii tuomaan tilaisuuksia ympäri Etelä-Pohjanmaata, uusille paikkakunnille. Syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana ammattiosaamisessa painotaan taloushallintaa ja työn organisointia. Ensiapukoulutusta on myös runsaasti tarjolla sekä jaksamiseen ja parisuhteeseen liittyviä tilaisuuksia. Pienryhmissä tavoitteena on innostaa maatilojen miehet aktiivisemmin mukaan. Hanke tarjoaa edelleen virkistystä myös koko perheelle, lapsetkin huomioiden. Hanke pyrkii luomaan toimintaa ja käytänteitä, jotka jatkuvat myös hankkeen päätyttyä.

Lämpimästi tervetuloa tilaisuuksiin!  Ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Lisätietoja hankkeen tarjonnasta ja paikkakuntakohtaisista tilaisuuksista: Elina Sepponen 040 868 0791, Kirsti Samppala 040 830 2401 etunimi.sukunimi@sedu.fi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 1/2011

Hyvinvointikartoituksella työkaluja maatilan ja ihmisten hyvinvoinnin arviointiin

Maatilan hyvinvointikartoitus helpottaa selkiinnyttämään koko maatilan hyvinvoinnin tilaa. Tavoitteena on pysähtyä miettimään elämänlaatua eurojen ja litrojen sijaan, jolloin katsotaan maatilaa elämän kautta, ei elämää maatilan kautta. Mihin isännän ja emännän aika ja resurssit kuluvat? Mitkä tekijät kuormittavat eniten? Entäs terveydentila tai vapaa-ajan määrä suhteessa työhön?

Vuosikelloajattelun, toiminnallisten ryhmäkeskustelujen ja asiantuntijan avulla tarjotaan tuki, opastus ja materiaali uusien ajattelumallien ja asenteiden käsittelyyn sekä oman ajankäytön hallintaan. Ihmisen omat kokemukset ja havainnot ovat lähtökohta muutoksenhallinnalle. Samalla tarjotaan mahdollisuus saada ulkopuolisen asiantuntijan näkemys yrityksen kehittämisen tueksi. Tuloksena maatilan sosiaalinen tilinpäätös taloudellisen tilinpidon rinnalle.

Jaetaan energiaa yhdessä!

Lisätietoja: elina.sepponen@sedu.fi, puh. 040 868 0791

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 2/2010 

”Ookko kunnos?” Maatilayrittäjien hyvinvointihanke

Hankeuutisia 1.1-30.5.2010

 ”Ookko kunnos?” Maatilayrittäjien hyvinvointihankkeessa järjestämme erilaisia koulutuksia, tapahtumia, virkistyspäiviä ja pienryhmätoimintaa maatilanyrittäjille ja heidän perheilleen. Hankkeessa toteutetaan lisäksi henkiseen hyvinvointikartoitukseen liittyviä voimaantumisryhmiä . Hankkeen vaikuttavuutta pyritään selvittämään sosiaalisen tilinpäätöksen avulla. Toteutamme hankkeen toimenpiteitä yhteistyössä MTK:n paikallisjärjestöjen, ProAgrian, Melan, työterveyshuollon, lomituspalvelujen kanssa.

Hanke on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja osoittanut jo nyt paikkansa, sillä tarvetta on kohentaa maatilayrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Iloksemme olemme saaneet paljon yhteydenottoja ja ideoita kentältä, maatilayrittäjiltä itseltään sekä maatilojen sidosryhmiltä.  

Alkuvuodesta olemme panostaneet markkinointiin ja hankkeen esittelyihin. Haluamme, että hanke tulee tutuksi ja meitä on helppo lähestyä sekä tulla mukaan hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin. Uusia koulutuksia, tapahtumia ja pienryhmätoimintaa suunnitellaan jatkuvasti ja otamme mielellämme vastaan ideoita koulutusaiheista ja tarpeista. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektiuutiset 1/2010

Hankkeen tapahtumia kevät 2010:

Hyvinvointiseminaari 15.3.2010 Härmän kuntokeskuksessa järjestettiin yhteistyössä Kauhavan kaupungin maataloustoimen, työterveyshuollon, lomatoimen ja MTK:n paikallisyhdistysten kanssa. Paikalla oli peruspalveluministeri Paula Risikko tuomassa terveisiä hallinnon tasolta; työterveyshuolto ja lomituspalvelut maatilayrittäjien hyvinvoinnin tukena.

Maaseutunuorille ja heidän perheilleen suunnatussa hyvän olon talvipäivässä Lapuan Simpsiöllä 27.3.2010 teemana oli kuntoliikunnan merkitys työssäjaksamisessa. Tilaisuudessa esittäytyi myös Agro Living Lab-käyttäjäverkosto. Lisäksi tarjolla oli lumikenkäilyä, laskettelua, perheliikuntaa ja makkaranpaistoa sekä rentoa yhdessäoloa laavulla.

Nautaeläin- ja lypsykarjatiloille suunnatussa turvallisuus- ja ensiapupäivässä 16.4.2010 Ilmajoen maaseutuyksikössä teemana oli nautaeläinten lajinmukaisen käyttäytymisen huomioiminen turvallisessa käsittelyssä sekä toiminnallisia turvallisuus ja ensiaputoimia opetusnavetassa.

Naistenpäivässä Alajärvellä 28.4.2010 teemana oli maatilayrittäjänaisen eri roolit, perhe & kasvatus sekä naisten terveysliikunta eri ikävuosina. Lisäksi naisia hemmoteltiin hyvinvointituote-esittelyillä ja lopuksi käytännön rentoutus ja venyttelyharjoitus.

Pienryhmätoiminta aktivoitui kevään aikana Ilmajoella, Nurmossa ja Alahärmässä. Ryhmissä teemoina oli tupa-iltatyyppisiä keskusteluiltoja, perheliikuntaa ja naisten liikuntaa.

Lisätietoja: projektipäällikkö, elina.sepponen@sedu.fi  p.040-8680791

Lippu_ja_lause_pieni.jpg  MTK_LE02_E-Pohj_____3___RGB.jpg