Etusivu / Esittely / Projektit / Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke - LUMAKO

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke 
- LUMAKO


Hankkeen toteutusaika: 1.11.2010 - 30.10.2013

Luonnon- ja maisemanhoito on uusi ja kehittyvä yritystoiminnan ala maaseudulla. Maaseudun asukkaat, vapaa-ajanasukkaat ja yritykset ovat aiempaa valmiimpia maksamaan hoidetusta ympäristöstä. Hoidettu maisema lisää alueiden vetovoimaisuutta. Lisäksi kansainväliset ja kansalliset luonnon monimuotoisuuden, maisemanhoidon ja vesiensuojelun tavoitteet velvoittavat luonnon- ja maisemanhoitotöihin.

Luonnon ja maisemanhoitotöillä tai luonto- ja maisemapalveluilla tarkoitetaan luonnon ja kulttuurimaiseman hoitoon ja käyttöön liittyviä palveluita. Suojelu- ja monimuotoisuuskohteiden hoidon lisäksi palveluilla on merkitystä maisemanhoidossa, kulttuurikohteiden vaalimisessa, luonnon virkistyskäytössä ja luontomatkailussa. Luonto- ja maisemapalvelut voidaan jakaa luonnonhoitopalveluihin, maisemanhoitopalveluihin ja luonnon käyttöön liittyviin palveluihin.

Luonnon ja rakennettujen ympäristöjen raivaus- ja hoitotöille on tarvetta, sillä monet kylien ja taajamien kulttuurimaisemat rantoineen ovat vaarassa kasvaa umpeen. Lisäksi hoitamalla edistetään luonnon monimuotoisuutta. Vesistöjen hoitotöillä paitsi parannetaan vesien tilaa, myös kehitetään maaseudun asukkaiden ja mökkiläisten virkistyskäyttömahdollisuuksia. Luonnon virkistyskäyttö parantaa ihmisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä, mutta vaatii jatkossa yhä enemmän hoidettuja reittejä ja rakenteita.

Luonnon- ja maisemanhoidon töiden koulutukset

Hankkeessa kootaan opintokurssitarjotin kolmesta ympäristötyöteemasta, joissa tarkasteltavia aiheita on lueteltu alla.

1. Perinnebiotooppien ja -maisemien sekä luonnonhoitokohteiden hoitotyöt

• perinnebiotooppien hoito: hoitosuunnitelmien toteuttaminen, menetelmät, laidunnus, niitto, raivaus
• rakennettujen perinnemaisemien hoito
• kivi- ja riukuaitojen hoito ja rakentaminen
• luonnonsuojelualueiden kunnostaminen ja hoitaminen
• metsäelinympäristöjen luonnonhoito/ennallistaminen
• soiden ennallistaminen
• työkoneiden käyttö ja turvallisuus
• liiketoimintaosaaminen, kuten sopimus- ja tarjousmenettely, rahoitus, markkinointi, vakuutukset, lainsäädäntö yms.

2. Viheralueiden, maisemanhoidon ja virkistysrakentamisen työt

• taajamien avoimien alueiden (niittyjen ja peltojen) hoito, B-hoitoalueet ja niiden hoito
• taajamametsien hoito
• taajamien tiealueisiin liittyvien viheralueiden hoito, erilaisten liikenneympäristöjen hoito
• kaava-alueiden maisemanhoitoon liittyvät säädökset
• maisemapellot
• tonttien maisemanhoito
• virkistysrakenteet, ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen
• matkailuympäristöjen rakentaminen ja hoitaminen
• työkoneiden käyttö ja turvallisuus
• liiketoimintaosaaminen, kuten sopimus- ja tarjousmenettely, markkinointi, vakuutukset, lainsäädäntö yms.

3. Vesistöjen ja rantojen hoidon sekä vesiensuojelun työt

• ranta-alueiden hoito: raivaaminen, näkymät, rantalaidunnus, virkistyskäyttö
• vesikasvustojen niitto
• vesien kunnostaminen
• vesiensuojelun työt ja rakenteet: suojakaista ja -vyöhykkeet, laskeutusaltaat, kosteikot ja pintavalutuskentät
• työkoneiden käyttö ja turvallisuus
• liiketoimintaosaaminen, kuten sopimus- ja tarjousmenettely, markkinointi, vakuutukset, lainsäädäntö yms.

Kaikkien teemojen yhteydessä kartutetaan siis myös liiketoimintaosaamista, kuten sopimus- ja tarjousmenettely, markkinointi, vakuutukset, lainsäädäntö yms. sekä työkoneiden turvallista käyttöä. Aiheista kartoitetaan olemassa oleva oppimateriaali sekä tuotetaan uutta, josta osa verkkomateriaalina.

Hanketta hallinnoi Helsingin yliopisto/Ruralia Instituutti ja hanke toteutetaan yhdessä kuuden oppilaitoksen kanssa. Oppilaitokset ovat: Hyria koulutus Oy, Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos, Koulutuskeskus Salpaus, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ja Vaasan aikuiskoulutuskeskus.

Sedu Aikuiskoulutuksessa hankkeesta vastaa
Jyrki Ilves, kouluttaja
puh. 040 680 7149,
s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi.

 ruralia_logo.gif  
 ELY_keskus.JPG Lippu_ja_lause_pieni.jpg 
Tulevat LUMAKO-hankkeen koulutukset