Etusivu / Esittely / Projektit
Valitse alasivu

Päättyneet hankkeet 

AREENA AMMATTIIN ARMI 2 plus

Projektin tavoitteena on luoda kehittymisareena, jossa parannetaan henkilön työmarkkina-asemaa, monipuolisilla ammatillisilla koulutusvaihtoehdoilla, yksilöllisillä toimenpiteillä sekä räätälöidyillä palveluilla kohti työelämää.

Aurora

Karennipakolaisten kotouttamishanke.


Bridge to a Better Future = Silta parempaan tulevaisuuteen

Projektin teemana on alhaisen koulutustason omaavien aikuisten motivoiminen opiskeluun. Alhainen koulutus, sosiaalinen syrjäytyminen ja syrjäytymisvaara vaikuttavat usein yhdessä.


ELITE - hanke

Elintarvike- ja ruokateollisuuden toimialojen kehittämiseen liittyvän osaamis- ja koulutustarvekartoitus mallin kehittäminen ja tuotteistaminen.
 

Energiatehokas korjausrakentaminen

Hankkeen tavoitteena on selvittää rakennus- ja talotekniikan edellyttämä osaamistarve, jotta voidaan kehittää korjausrakentamista ja sen koulutusta työelämän tarpeita ja uusia säännöksiä vastaavaksi energiatehokkuus huomioiden.


ENO – Ennakoiva ohjaus työelämässä

Hankkeessa kehitetään ohjauspalveluita yrityksille. Painopistealueina ovat rekrytointi, henkilöstön pysyvyys ja perehdyttäminen sekä työpaikkaohjaus verkossa muun ohjauksen tukena.

 

EPn Aikuiskoulutusfoorumi

Hankkeessa edistetään aikuiskoulutustoimijoiden verkostoitumista foorumimallilla.

 

Green Care Etelä-Pohjanmaa

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Hanke on hyvinvointi-, terveys ja kasvatuspalveluja hankkiville ja tuottaville tahoille, sekä maaseudun yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita tuottamaan edellä mainittuja palveluja.


HEKO - Etelä-Pohjanmaan hevosalan koulutushanke

Hankkeen tavoitteena on mm. lisätä hevosalan toimijoiden tietotaitoa sekä parantaa hevosalan laatua ja arvostusta.


Heves

Hevosalan esiselvityshanke


Isonkyrön kuivurikeskus

Selvitys Isonkyrön kuivuri-investoinnin tarpeesta


Kaapo


Kauhavan yhteiskuivuri

Hankkeessa selvitetään ja kartoitetaan Kauhavalla toimivien viljanviljelytilojen kiinnostusta viljan yhteiskuivuriin.

Lakeuden laatuheinä

Viljelijöiden kouluttaminen tuottamaan ja markkinoimaan laatuluokitettua hevosten heinää kannattavasti ja tehokkaasti


Lapuan yhteiskuivuri-hanke

Hankkeen aikana selvitetään Lapuan viljelijöiden yhteistyöhalukkuus tehokkaan viljankuivuriyksikön toimintaan ja mahdollisesti sen rakentamiseen myöhemmässä vaiheessa.

 

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen

Muutu muutosten mukana - kehitä liiketoimintaasi - kasva, kansainvälisty ja menesty.


Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke -  LUMAKO

 Hankkeessa kootaan opintokurssitarjotin kolmesta ympäristötyöteemasta; Perinnebiotooppien ja -maisemien sekä luonnonhoitokohteiden hoitotyöt, Viheralueiden, maisemanhoidon ja virkistysrakentamisen työt ja Vesistöjen ja rantojen hoidon sekä vesiensuojelun työt.


Maatilayrittäjien hyvinvointihanke - OOKKO KUNNOS?

Hankkeen tarkoituksena on parantaa maatilayrittäjien työhyvinvointia ja arjen jaksamista.


MaMu-Passeli

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarpeen selvittäminen Palvelutoimialalla.

Metallialan osaaminen muutoksessa - MOM

Hankkeessa selvitetään mitä osaamista metallialan toimintaympäristö edellyttää työelämältä ja oppilaitokselta. Tavoitteena on luoda metallialalle toimiva osaamis- ja oppimisympäristöverkosto.


Metsäverkko

Puun ja bioenergian hankinnan tehokkuuden edistäminen panostamalla tuotantoketjun joustavaan toimintaan ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.


MUKAVA

Tutki yhdessä valittujen pilottiyritysten kanssa työhyvinvointia ja sen kehittämistä mm. koulutuksen keinoin.

  

Nicekone

Nicekone on eteläpohjalaisille maatilojen naisille suunnattu koulutushanke.

 

Opin Ovi Etelä-Pohjanmaa

Opin Ovi Etelä-Pohjanmaa on laaja, maakunnallinen aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämisprojekti.  

 

Opso Pro Central

Opso Pro Central
Opso Pro Central II
Nämä kaksivuotiset hankkeet ”liikuttavat” suomalaisia oppisopimusopiskelijoita Eurooppaan kokemaan kansainvälisiä työssä oppimisjaksoja Leonardo da Vinci liikkuvuusrahoituksen tuella.

 

Osaamista Metalliin

Hankkeen tavoitteena on kehittää metallialan, levyseppähitsaajan ja koneistajan koulutusta, niin että se vastaa yhä paremmin yritysten osaamistarpeita.

 

Palvelupiste-AikuiskoulutusEP

Palvelupiste-AikuiskoulutusEP –projekti kehittää aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja Etelä-Pohjanmaalla.

 

Pienyrittäjien sijaispalveluhanke - SIPA

Pienyrittäjien sijaispalvelujärjestelmällä tuetaan pienyrittäjiä arjen jaksamisessa sekä oman liiketoiminta-osaamisensa ja/tai yritystoimintansa kehittämisessä mahdollistamalla heille vapaapäivät ja lomat.


PUUSKE II

Hankkeen tavoitteena on kehittää pätevöitymisjärjestelmä puuston käsittelyyn. Järjestelmään luodaan puuston käsittelystandardeja, jotka pilotoidaan aidossa toimintaympäristössä.

Reinot ja Ainot

Projektin tavoitteena on löytää perinteisesti miesvaltaisilta aloilta uusia, hyvinvointialasta kiinnostuneita työntekijöitä työvoimapulasta kärsivälle sosiaali- ja terveysalalle.

Snowball-hanke / Eurooppalainen yrittäjien vaihto-ohjelma

EU:n tukema Snowball to Better Business –hanke innostaa 40 nuorta eteläpohjalaista yrittäjää Eurooppaan.

 

SOPIMUSHANKKIJA II -projekti

Projektilla haetaan ratkaisua eteläpohjalaisten metallialan pk-yritysten osaamisen ja verkostoitumisen kehittämiseen.

 

Sytyke

Valtakunnallisen SyTyke -verkoston yhteisenä tavoitteena on tunnistaa työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan menestystekijöitä. Tarkoituksena on sen myötä hyödyntää aiemmin saavutettuja tuloksia hyvine käytäntöineen mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti myös toimijoiden omissa organisaatioissa ja verkostoissa. 

 

TERO - Työelämään Erinomaista Osaamista

TERO- Työelämään Erinomaista Osaamista on elintarvikeklusterin ja sen eri toimialojen työpaikkaohjaajien sekä alan opettajien työelämäosaamisen valtakunnallinen kehittämis- ja koulutusprojekti.

 

Tiedonpuut

Tiedonpuut on nelivuotinen metsäalan koulutushanke, joka toteutetaan yhdessä paikallisten metsänhoitoyhdistysten kanssa. Hankkeen aikana järjestetään koulutuksia eri puolilla maakuntaa.

 

Tour Europe

 Tour Europe –hanke tarjoaa aloitteleville yrittäjille mahdollisuutta lähteä kokeneiden yrittäjien oppiin Eurooppaan.


Työhyvinvoinnilla tulosta

Hankkeen tavoitteena on hakea ratkaisua sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen siten, että miesjohtajia ja –esimiehiä kannustetaan huolehtimaan omasta henkisestä ja fyysisestä jaksamisestaan.


Työ ja tekijät kohtaamaan

Hankkeella haetaan ratkaisuja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaan ja rakennetyöttömyyteen, jossa työttömien ammattitaito ei vastaa avoimien työpaikkojen vaatimuksia.

Työtutka - työntutkimuksen hyödyntäminen työssäopimisessa

Tavoitteena on työelämävastaavuuden parantaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa.


Täsmätuotteet työelämälle

Hankkeen avulla pyritään palvelemaan alueen yrityksiä entistä paremmin, tarjoamalla heille monipuolisia mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen ja yrityksen kehittämiseen.

 

ViVa - VirtuaaliValmennusta nuorille 24h

Projektin tavoitteena on nuorten työllistymisen edistäminen yksilöllisen ura- ja koulutussuunnittelun avulla. 

 

Yritysareena

Hankkeen tavoitteena on edistää yrityksen perustamista suunnittelevien ja alkuvaiheessa olevien yrittäjien liiketoimintaosaamista.

 

Yritystä ja Intoa KyrönMaan tiloille

Hanke pohjautuu YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n 2010 toteuttamaan maatilatutkimukseen kyrönmaalaisille maatiloille. Tutkimuksen perusteella maatilayrittäjä näkee tilan kannattavuuden heikkona ja taloudellisen tulevaisuuden epävarmana. 

 

50+ osaajat työssä

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uusia palvelukokonaisuuksia, joiden avulla työpaikat voivat tukea yli 50-vuotiaita työntekijöitään jatkamaan työssään pidempään.