Uudenlaiset työ- ja oppimisympäristöt (UTO)

Hankkeen toiminta-aika
1.1.2016 – 31.12.2016

Hankkeen kuvaus
Hankkeessa kehitetään Sedu Aikuiskoulutuksen kouluttajien ja muun henkilökunnan pedagogista ja teknologista osaamista. Hanke lisää ymmärrystä monimuotoisista työ- ja oppimisympäristöistä ja niiden asettamista haasteista opetukselle ja oppimiselle sekä niiden tukitoimille ja hallinnolle. Hankkeen toimenpiteet ovat tarvelähtöisiä ja konkreettisia. Ne toteutetaan todellisissa tilanteissa yhteistyössä työelämäkumppanien ja asiakkaiden I opiskelijoiden kanssa. Henkilökunta voi itse ohjata tapahtumia omaan työhönsä ja sen kehittämiseen liittyvien tavoitteiden ja arvioiden suunnassa. Toimenpiteinä ovat mm. projektointi, pilotointi, mallicaset, työpajat (esim. videoklippipaja), pienryhmä- ja parityöskentely, henkilökohtainen ohjaus, käyttöön opastukset, vierihoidot ja itseopiskelupaketit. Hanke sisältää myös koulutusosioita mm. johdanto uuteen opettajuuteen ja monimuotoisiin oppimisympäristöihin sekä opetussuunnitelma-, näyttötutkinto-, arviointi ja henkilökohtaistamisosaamisen täydentämistä.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on kehittää Sedu Aikuiskoulutuksen kouluttajien pedagogista ja työmenetelmä osaamista vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin ja myös ennakoimaan niitä. Tavoitteena on antaa asiakkaille ja opiskelijoille yhä paremmat mahdollisuudet oppimiseen soveltamalla monimuotoisia ja avoimia oppimisympäristöjä opetusteknologian mahdollisuudet huomioon ottaen. Myös johdon ja muun henkilökunnan (hallinto, tuki- ja kehittämispalvelut) osaamista kehitetään nykyaikaisten työ- ja toimintaympäristöjen lähtökohdista ja niiden työlle asettamista haasteista.

Tavoitteena on antaa kouluttajille valmiuksia luoda sellaisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat tavoitteen mukaisen oppimisen, tarkoituksenmukaisten välineiden ja materiaalien avustuksella taloudelliset raamit huomioon ottaen. Oppimisympäristöt ovat laaja käsite. Ne tarkoittavat kokonaisvaltaisia toimintaympäristöjä, jotka muodostuvat monista eri tekijöistä, kuten
• ympäristöstä
• oppijoista
• opettajista
• erilaisista oppimisnäkemyksistä
• erilaisista toimintamuodoista
• oppimislähteistä
• välineistä ja tavoista käyttää näitä (esim. teknologia ja mediat)
• kontekstuaalisista asioista esim. tunteet, asenteet ja oppimisilmapiiriin liittyvät tekijät

 

Hankkeen kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat Sedu Aikuiskoulutuksen kouluttajat ja muu henkilökunta. 

Hankkeen rahoitus
Hanke rahoitetaan Sedu Aikuiskoulutuksen kehittämisrahastosta.

Lisätietoja